Skip to Menu Skip to Search Lépjen velünk kapcsolatba! Hungary Egyéb weboldalak és nyelvek Skip to Content

AZ SGS HUNGÁRIA KFT. 1991 ÓTA MŰ­KÖDIK MAGYARORSZÁGON. A CÉG AGRI DIVÍZIÓJA SZÉLESKÖRŰ SZOL­GÁLTATÁST KÍNÁL ORSZÁGSZERTE. ERRŐL A TEVÉKENYSÉGRŐL KÉR­DEZTÜK PRINCZ TAMÁS TIBORT, AZ SGS HUNGÁRIA KFT. MEZŐGAZDASÁG ÜZLETFEJLESZTÉSI VEZETŐJÉT.

 – A honlapjukról kiderül, hogy az SGS globális jelenlétével, több mint 18 ágazat számára végez szerteágazó ellenőrzési, vizsgálati, tanúsítási és igazolási tevékenységet. Melyik tevé­kenységük a legjellemzőbb hazánkban?

– Világszinten is prioritást élveznek az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos ellenőrzések, melyek az ellátási lánc teljes hosszán végzett vizsgálatok sorát jelentik. Ezen termények, alapanyagok és késztermékek külkereskedelme tette szükségessé, hogy nem­zetközi szintéren is ismert, és elismert, független szervezetek biztosítsák az előírt igazolásokat, és tanúsítványokat. Az SGS Csoport globális jelenléte lehetővé teszi ügyfeleink érdekeinek képviseletét a világ bármely országában. Az SGS Hungária Kft. 1991-ben történt megalakulásával váltunk részévé ennek a rend­szernek – mely országunk akkori adottságaiból adódóan – szin­tén a mezőgazdaságra fókuszált.

– Melyik szervezeti egységük végzi a mezőgazdasági szol­gáltatásokat?

– Ahogy cégcsoportunknál, úgy hazai szinten is, az AFL – azaz Agriculture, Food and Life – üzletág feladata a felmerülő ügyféligé­nyek kielégítése. Ezen belül leginkább az AGRI divízió tevékenysé­ge az, amely a legnagyobb számú megbízást kezeli hazánkban.

– Tekintsük át az AGRI divízió tevékenységéhez kapcsoló­dó hazai szolgáltatások körét!

– Szakértői csapatunkon keresztül – gyors rendelkezésre állás mellett – biztosítjuk a független, megbízható és pontos, raktár, tárolótér ellenőrzéseket, szigorú szabványok által szabályozott áru feladáskori mintavételezéseket és az ezekhez kapcsolódó akkreditált laboratóriumi vizsgálatokat. Szolgáltatásaink jelen­tős része helyszíni ellenőrzés, melyet több, mint száz ellenőrünk segítségével hajtunk végre az egyes megbízásokban foglaltak sze­rint. Büszkék vagyunk rá, hogy lefedve az egész ország területét, képesek vagyunk a megbízás teljesítésének megkezdésére a meg­rendelést követő napon. A beérkező minták vizsgálata nyíregy­házi laboratóriumunkban történik, mely több mint 1200 para­méter vizsgálatára akkreditált. Évi mintegy 400 000 vizsgálatot végez, több mint 60 szakmailag képzett kollégánk segítségével. A kapott eredmények jegyzőkönyvekbe foglalása már a budapesti központunkban történik, összességében tehát mintegy 170 fős operatív létszámmal állunk megbízóink rendelkezésére.

– Fő tevékenységük a minőség-, és mennyiségi ellenőrzések elvégzése, amelyeknek az eredményeit objektíven, függetlenül állapítanak meg és közölnek. Mennyire lehet ezt a szolgáltatást az egyéni igényekhez igazítani?

– Valóban, látszólag kevés mozgásterünk van, mivel nemcsak a mintavételezés, laboratóriumi vizsgálat és adatkezelés történik akkreditált, szabályozott módon, de maga az eredményközlés is szigorú szabályoknak kell, hogy megfeleljen. Ezek bármennyire is furcsa, egymástól mégis jól elkülöníthető folyamatok – úgy térben, mint időben – ezért optimalizálásuk egységenként is értelmezhető. Az egyéni igények kielégítését célzó törekvéseink leginkább abban mutatkoznak meg, hogy ügyfeleink megbízása­it a legkülönfélébb módokon és időpontokban is készséggel fo­gadjuk. Egyéni igény alapján, folyamatos tájékoztatást nyújtunk megbízásaik állásáról napi jelentések formájában. Folyamatos megbízások esetén, megrendelőink részére biztosítjuk az infor­mációnyújtást az általuk kért rendszerességgel, sőt, az általuk kért formában és tartalommal. Egyéni igények kielégítését céloz­za azon törekvésünk is, hogy a megbízásokban időközben beállt változtatásokat rugalmasan kezeljük, a szakmai követelmények és technikai korlátok keretein belül. Itt elsősorban a szállítások időpontváltozása, másik raktár vagy tétel kijelölésére kell gon­doljunk, ami számunkra máshol és máskor végzett ellenőrzések megszervezését jelenti. Itt természetesen belső kommunikációnk és adatkezelésünk alkalmassága, ami elsősorban vizsgázik, hiszen már korábban meglévő, rögzített megbízás tartalma és tárgya,

 ami változik, a visszavont megbízások nem jellemzők. Nagyszá­mú megbízás egyidejű kezelése esetén az ilyen változtatások nyo­mon követése nehézkes, ezért fejlesztéseink során ennek a prob­lematikának nagy figyelmet szentelünk. Ezzel egyidejű célunk, hogy a félreértelmezések esélyét minimálisra csökkentsük, úgy a belső, mint a külső kommunikációink során.

– Fenti változások – ha jól értem – belső folyamataikra irá­nyulnak, mégis érdekelheti a partnereiket, mi változik például a kapcsolatfelvételben?

– Igen, valóban ezek a belső folyamataink fejlesztését jelentik, de mivel ezek mind az ügyfél-elégedettség javulását célozzák, szükségesnek tartottam megemlíteni őket.

Partnereinktől nem várhatjuk el, hogy megbízásaikat a mi rendszerünkben rögzítsék, de felismertük, hogy áttekinthetőbbé kell tennünk az általunk nyújtott szolgáltatások körét számukra. A közeljövőben testre szabottan kívánjuk megjeleníteni ezeket, mely részükre leegyszerűsíti a megrendelés leadását, részünkre pedig egyértelművé teszi azok tartalmának beazonosítását, rög­zítését a teljes belső folyamatainkban.

– Vannak egyéb, ugyanezen cél elérését szolgáló intézkedé­seik?

– Igen, mivel szervezeti szinten is a megújulás folyamatát éljük. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a környezetünkben és a szervezetünkben zajló külső, és belső változások egy irányba

 mutatnak. A változás szükségességének felismerése pillanatában lehetőségünk adódott a koordinátori pozíciót betöltő kollégáimat a mai technikai színvonalra nyitott, fiatal, öntudatos, konstruktív együttműködésre kész személyekből álló csapattá formálni.

– Milyen változásokat hajtottak végre az Agri üzletágban?

– Az AFL üzletág, és ezen belül az AGRI divízió vezetése is átalakult, és az irányítás több területen is tapasztalattal rendelke­ző, szakmai csapat kezébe került. Kialakításra került egy új ügy­félkapcsolati csatorna is, mely szándékaink szerint jobban bizto­sítja üzletágunk részére ügyfeleink változó igényeinek felmérését és megértését, a hatékonyabb külső kommunikáció biztosításán felül. Ugyanakkor az ügyfélkapcsolatok erősítése mellett elen­gedhetetlen a szolgáltatásaink színvonalának folyamatos fejlesz­tése és javítása, melynek érdekében a digitalizáció lehetőségeit kihasználva új programok és eszközök bevezetésén dolgozunk. Ezen változtatások együttes eredőjeként biztosak vagyunk ab­ban, hogy meg tudunk felelni partnereink egyre nagyobb számú megbízásának, és piacvezető szerepünkhöz méltó színvonalú szolgáltatást tudunk nyújtani számukra a továbbiakban is. Part­nereink együttműködésüket kérjük, hogy közösen alakítsuk ki és helyezzük új alapokra ebben a gyorsan változó környezetben együttműködésünk kereteit. Közös munkánk eredményét termé­szetesen új ügyfeleink is maradéktalanul élvezhetik majd.

Forrás: Agrárium 2020/12